Elie Berberian Concert
Հ.Յ.Դ. Գանատայի Պատանեկան Միութեան Թորոնթոյի
«Քրիստափոր» եւ «Ռոստոմ» Մասնաճիւղերը կը ներկայացնեն՝
~ Աշուղական Ազգային եւ Յեղափոխական Երգերու Երեկոյ ~
նուիրուած՝
Փետրուարեան Ապստամբութեան 93-րդ Ամեակին

Featuring our extremely talented singer and performer …

~ELIE BERBERIAN and his Band from Montreal ~

Շաբաթ, 22 Փետրուար 2014
երեկոյեան ժամը 8:30-ին
Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի սրահին մեջ

Մուտքի նուէր՝ $25

Also, La Grill will be available with various DELICIOUS appetizers and dishes for you to purchase and enjoy throughout the night.

******ALL PROCEEDS FROM THIS EVENT GO TOWARDS THE A.R.F. J.O.C. “BADANEGAN” ARMENIA TRIP 2014******

With the surroundings of amazing and talented sounds, great company, delicious food and last but not least a very important cause, this night surely promises to be an exceptional night!!!

To reserve your tickets & tables, please call:
Alina Jakoujian (416) 618-3909
Katya Derhovagimian (647 )828-0301
Or email us at alinajakoujian@rogers.com

WE WELCOME YOU ALL!

Facebook link here: https://www.facebook.com/events/264770823671958