Media Content - Page 3

A.R.F. J.O.C Toronto Presents: February Revolt Celebration Concert

Հ.Յ.Դ. Գանատայի Պատանեկան Միութեան Թորոնթոյի «Քրիստափոր» եւ «Ռոստոմ» Մասնաճիւղերը կը ներկայացնեն՝ ~ Աշուղական Ազգային եւ Յեղափոխական Երգերու Երեկոյ ~ նուիրուած՝ Փետրուարեան Ապստամբութեան 93-րդ Ամեակին Featuring our extremely talented singer and performer … ~ELIE BERBERIAN and his Band from Montreal ~ …

Read more

A.R.S. Armenian School of Toronto Launches Telethon 2014

YOUR CONTRIBUTION today GUARANTEES our TOMORROW February 15 & 22, 2014 ARS Armenian Private School opened its doors 35 years ago, providing young Armenian-Canadian students an outstanding education in an environment that encourages excellence and celebrates their heritage, customs and …

Read more

Զաւարեան Ուսանողական Միութիւն – Հայկական Օրացոյց 2014

Զաւարեան Ուսանողական Միութիւնը պատրաստած է հայկական ելեկտրոնային օրացոյց մը: 2014 տարուան հայկական օրացոյցը կարելի է ունենալ ձեր ելեկտրոնային գործիքներուն վրայ: – iOS-ի համար սեղմել Link-ին վրայ, Link-ը բանալ browser-ի մը միջոցով, ապա subscribe ըլլալ – Android-ի համար Link-ը բանալ, download …

Read more